Van A tot Z
Stel cookie voorkeur in

Van A tot Z

Abonnementen

Het is mogelijk om via school een abonnement op een tijdschrift te nemen voor uw kind. Dat gaat op de volgende manier:

 

• Alle leerlingen krijgen een informatiefolder mee waaraan een aanmeldingsstrook zit. Als u interesse hebt, vult u het strookje in en geeft dat uw kind weer mee naar school.

 

• De tijdschriften worden thuis bezorgd.

 

• De betaling wordt rechtstreeks met de uitgeverij geregeld d.m.v. een eenmalige machtiging.

 

Voor de jeugdboeken gaat het ongeveer op dezelfde ?manier.

 

Bibliotheek

Wij zijn aangesloten bij de Kopgroep Bibliotheken.

 

De meeste groepen maken gebruik van het aanbod van de bibliotheek (leskisten, bezoeken enz.). Zo maken de kinderen op speelse wijze kennis met de bibliotheek.

 

Buitenschoolse opvang (BSO)

Voor onze buitenschoolse opvang zijn we de samenwerking aangegaan met de Stichting Kinderopvang Regio Schagen (de SKRS).

 

Met de SKRS is een convenant afgesloten waarin de afspraken zijn vastgelegd met betrekking tot de kwaliteit van de opvang, die moet voldoen aan de Wet Kinderopvang. Verder vermeldt het convenant concrete afspraken over locatie(s), taxivervoer (indien van toepassing), afstemming pedagogisch klimaat, enz.

 

Voorschoolse opvang is beschikbaar vanaf 7.30 uur. Naschoolse opvang is beschikbaar tot 18.30 uur. Tijdens de schoolvakanties en andere vrije dagen (bijv. studiedagen) is de BSO ook open, met uitzondering van de week tussen Kerst en Nieuwjaar én de 3de en 4de week van de zomervakantie.

 

De BSO-locatie voor onze school is gevestigd op ons eigen schoolplein. Voor informatie over de opvangvoorzieningen en –mogelijkheden, de financiële kant van de zaak én voor aanmeldingen, verzoeken wij u contact op te nemen met de SKRS:

 

Stichting Kinderopvang Regio Schagen

 

Lauriestraat 42, 1741 CK Schagen

 

tel. 0224 29 83 63

 

e-mail: info@skrs.nl

 

zie ook: www.skrs.nl

 

Contact met de leerkracht

Uiteraard is het belangrijk dat ouders vlot contact kunnen leggen met de leerkracht van hun kind. We hebben daarbij echter wel een verzoek: wilt u een leerkracht spreken, maak dan een afspraak. Voor en onder schooltijd is er echt geen tijd voor een (uitgebreid) gesprek met de leerkracht.

 

Dringende mededelingen kunnen natuurlijk altijd gedaan worden. U kunt eventueel ook e-mailen.

 

Excursies

Ieder jaar gaat een aantal groepen op excursie. Zo’n uitje heeft altijd een educatief karakter: leren buiten de muren van de school.

 

Als er kosten zijn verbonden aan een excursie, dan vragen wij de ouders om een bijdrage. De ouderraad stelt ook een bijdrage ter beschikking (stimuleringsregeling).

 

Fietsenstalling

Fietsen in de stalling staan er op eigen risico. De school accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele beschadigingen of diefstal!

 

Wij adviseren u alleen op de fiets naar school te komen, als u wat verder weg woont.

 

Gevonden voorwerpen

Alle voorwerpen, die in en om de school worden gevonden, worden enige tijd bewaard.

 

Kostbare zaken zoals horloges, ringen, oorbellen, fietssleutels e.d. worden naar het kantoor van de schoolleiding gebracht en daar bewaard.

 

Groepsvoorstellingen

Elke groep verzorgt in de loop van het schooljaar een optreden. Zo’n voorstelling vindt gewoonlijk plaats op woensdagochtend. De ouders van de optredende leerlingen mogen komen kijken. U ontvangt daarvoor een uitnodiging via uw kind.

 

De kinderen bereiden in de klas liedjes en dansjes voor, gedichten, verhalen, sketches, playback optredens enz. Soms wordt er rond een bepaald thema gewerkt en meestal zorgt de groep ook voor een mooi decor.

 

Groep 8 doet geen groepsvoorstelling - zij brengen een musical tijdens hun afscheidsavond.

 

Hoofdluis

Zo nu en dan komt er bij één of meerdere kinderen hoofdluis voor. Dat kan elk kind en iedere volwassene overkomen en het is dan ook zeker geen schande. Het is wel van belang hoofdluis meteen te behandelen om verdere verspreiding te voorkomen.

 

Op school worden álle kinderen op de woensdag na elke vakantie op hoofdluis gecontroleerd. Als er hoofdluis wordt vastgesteld, wordt u onmiddellijk gebeld en vragen we u uw kind meteen van school te halen. Na de behandeling (thuis!) met een speciale shampoo is uw kind weer welkom.

 

Elk jaar zoeken we weer ouders die de werkgroep ‘Hoofdluis’ komen versterken. Meldt u bij de schoolleiding als u wilt helpen bij het ‘luizen pluizen’.

 

In- en uitgaan van de school

De jongere kinderen worden meestal naar school gebracht. De oudere kinderen komen gewoonlijk alleen naar school.

 

Ouders kunnen hun kind tot bij de deur van de klas brengen. Als ouders met hun kind de klas ingaan, veroorzaakt dat ‘file’ (kinderen in de verdrukking!) en lukt het de leerkracht niet de lessen stipt op tijd te beginnen (d.i. om 8.30 uur). Graag uw medewerking om dit ‘fileprobleem’ te voorkomen.

 

Om half drie komen de leerlingen zelfstandig de school uit. Wij vragen de ouders om hun kind(eren) buiten op te wachten.

 

Deuren

De deuren van de school gaan open om 8.25 uur (als het slecht weer is, iets vroeger).

 

Alle deuren zijn overdag dicht en kunnen niet van buitenaf geopend worden. Vervelende ervaringen (diefstal) hebben ertoe geleid dat we deze maatregel moesten nemen. Als u onder schooltijd binnen moet zijn (bijv. om te helpen, om uw kind op te halen voor een bezoek aan de tandarts, enz.) dan kunt u aanbellen bij de hoofdingang (via de fietsenstalling).

 

Keuvelavond

Op de woensdag vóór 11 november (Sint Maarten) organiseren wij onze jaarlijkse keuvelavond. Keuvel is het West-Friese woord voor lampion. Tijdens de keuvelavond is de school sfeervol verlicht met de keuvels die de kinderen hebben gemaakt. Verder is het één groot feest: er is te eten en te drinken, er zijn spelletjes voor jong en oud, een loterij met prachtige prijzen, een speelgoed- en boekenmarkt enz.

 

De opbrengst van de keuvelavond komt voor een groot deel ten goede aan de school. Het andere deel wordt geschonken aan een goed doel dichtbij huis (bij voorkeur in Schagen).

 

Ouderhulp

Een school zonder ouders is een saaie school… Voor veel leuke activiteiten is ouderhulp onontbeerlijk: denkt u aan schoolreisjes en -kampen, sportdag, enz.

 

Ook bij onderdelen van het normale schoolprogramma zijn ouders vaak niet meer weg te denken, zoals begeleiding naar het zwembad, hulp aan kinderen die extra aandacht nodig hebben, expressiemiddagen, luizenpluizen, documentatiecentrum, enz.

 

Vaak is ouderhulp ‘op afroep’. Maar we hebben ook ouders die op een wat meer officiële manier bij de school zijn betrokken… in de medezeggenschapsraad (MR) en de ouderraad (OR).

 

Rekeningnummers

Ouderraad (OR)

 

Voor de vrijwillige ouderbijdrage

 

NL 67 RABO 0146521617 t.n.v. ‘OR OBS NTS’

 

postbus 394, 1740 AJ Schagen

 

Schoolreisjes

 

Voor schoolreisjes en schoolkampen

 

NL 87 RABO 0146566459 t.n.v. ‘Schoolreizen OR OBS NTS’

 

postbus 394, 1740 AJ Schagen

 

• Gelieve bij stortingen steeds het goede rekeningnummer te gebruiken met de juiste (en volledige) ?tenaamstelling!

 

• Vermeld ook steeds de naam van uw kind, de klas en de reden van betaling!

 

Schoolfotograaf

Elk jaar laten we een schoolfotograaf komen. Die maakt portretten van de kinderen en groepsfoto’s. Ook broers en

 

zussen kunnen samen op de foto.

 

De foto’s kunt u kopen. Er geldt vanzelfsprekend geen koopverplichting.

 

Schoolkrant

We streven er naar per jaar twee schoolkranten uit te brengen. De redactie van de schoolkrant bestaat uit een leerkracht, ouders van de OR en kinderen uit de bovenbouwgroepen. Alle leerlingen mogen bijdragen leveren: verhalen, gedichten, verslagen, tekeningen, puzzels, moppen, recepten, interviews, kleurplaten enz. Kopij van de schoolkrant kan worden ingeleverd in de postbak in de koffiekamer of gemaild naar nikokids@live.nl

 

Ouders en leerkrachten die denken zélf een bijdrage aan de schoolkrant te kunnen leveren (bijv. een artikel over een actueel onderwijs- of opvoedingsonderwerp), zijn bij deze van harte uitgenodigd!

 

Schoolpennen

In groep 3 schrijven de kinderen met potlood; in de tweede helft van het schooljaar wordt overgeschakeld op fijnschrijver. Vanaf groep 4 schrijven de leerlingen met een vulpen, omdat een vulpen beter is voor de ontwikkeling van een mooi en goed handschrift. Deze pennen worden eenmalig aan de leerlingen gegeven. Het is een kwalitatief goede vulpen. Er zijn pennen voor zowel linkshandige als rechtshandige leerlingen.

 

Mocht een pen door onzorgvuldig gebruik stuk gaan of zoek geraken, dan kunt u op school een nieuwe pen kopen (€ 5,00) of zelf een vulpen gaan kopen (let wel op goede kwaliteit!).

 

Als u voor thuisgebruik een zelfde pen wilt hebben, dan kan die op school gekocht worden. De schoolpennen blijven altijd op school. Als uw kind naar een andere school vertrekt (voortgezet onderwijs, verhuizing, …) dan mag de pen mee.

 

Schoolreisjes

De groepen 1-2 houden een groot kleuterfeest rond een bepaald thema.

 

Groepen 3 en 4 gaan een dag op schoolreis.

 

Voor de bovenbouwgroepen organiseren we een meerdaags schoolkamp. De school beschikt over een complete kampeeruitrusting!

 

Over de bestemmingen, data en kosten van de verschillende schoolreizen krijgt u in de loop van het jaar bericht. Het is mogelijk om de kosten van een schoolreis gespreid te betalen. Wij vragen u om tijdig contact op te nemen met de groepsleerkracht indien u zo’n regeling wilt treffen.

 

Het schoolkamp is een onderdeel van het lesaanbod van onze school. Als blijven slapen een probleem zou zijn, dan kunt u ervoor kiezen uw kind te brengen en te halen.

 

De kosten voor kleuterfeest, schoolreisjes en schoolkamp zijn niet opgenomen in de vrijwillige ouderbijdrage die u aan de Ouderraad betaalt. Deze kosten worden apart geïnd. We streven ernaar de prijs zo laag mogelijk te houden!

 

Als uw financiële situatie een belemmering is voor het laten deelnemen aan een kamp of schoolreisje, dan kunt u contact opnemen met de schoolleiding om samen een oplossing te zoeken. Eén ding staat als een paal boven water: alle kinderen gaan mee op kamp en financiële problemen mogen nooit een belemmering zijn!

 

Als kinderen om wat voor reden ook, niet mee op schoolreis of -kamp gaan, wordt hen op school een (verplicht) vervangend lesprogramma aangeboden.

 

Tienuurtje (tussendoortje)

Als je gezond eet, zorg je voor een tussendoortje. In alle groepen nemen we, meestal voor de pauze, de tijd om even wat te eten en te drinken.

 

Als u zelf iets meegeeft, moet dat wel gezond zijn: een verantwoorde koek (geen chocolade, geen Mars e.d.) of een boterham - of nog beter: een stuk fruit.

 

Woensdag en vrijdag zijn standaard onze fruitdagen. Met aandrang verzoeken we u om op deze dagen alleen fruit mee te geven aan uw kind!!!

 

Uiteraard geldt voor drinken hetzelfde als voor eten: verantwoord, dus geen energy drinks of frisdrank! We stimuleren vooral het drinken van water. Onze fruitdagen zijn ook onze 'waterdagen' waarvoor alle kinderen in het bezit zijn van een eigen bidon.

 

Verjaardagen en traktaties

Het is de gewoonte dat leerlingen die jarig zijn in hun eigen groep trakteren. Als ze dat willen, mogen ze naar de andere groepen om de leerkrachten te trakteren.

 

Denkt u ook eens aan gezond trakteren? Dat is beter voor het kindergebit en is minstens even lekker…

 

Wij vragen u uitdrukkelijk om uitnodigingen voor verjaardagspartijtjes e.d. niet op school (ook niet op het schoolplein) uit te delen. Dit laatste geldt ook voor bijv. kerstkaarten, valentijnskaartjes, enz. Hartelijk dank voor uw medewerking!

 

Verkeer en veiligheid

Wij vragen u uitdrukkelijk om zoveel mogelijk lopend naar school te komen. Zeker kinderen die in een straal van één kilometer (10 minuten lopen) van school wonen, kunnen gemakkelijk te voet naar school komen.

 

We begrijpen dat sommige ouders hun kinderen met de auto naar school brengen, bijv. als ze de kinderen afzetten op weg naar hun werk of bij extreem slecht weer. De Kievitlaan is echter geen écht veilige straat: de bocht in de weg ontneemt het zicht op aankomend verkeer. Daarom vragen we u om uw auto te parkeren in de parkeerhavens of (nog beter!) op het parkeerterrein bij het winkelcentrum. In elk geval NIET bij de ingang van de fietsenstalling (let op de gele streep)!

 

We verzoeken u om in de omgeving van de school langzaam te rijden. Op het trottoir, in de fietsenstalling en op het schoolplein lopen we met de fiets aan de hand.

 

Wij vinden het normaal dat mensen (leerkrachten, kinderen én ouders) elkaar aanspreken op gevaarlijk gedrag in het verkeer!

 

Verzekering

Er is geen collectieve verzekering afgesloten voor de leerlingen. Wij verzoeken u zelf zorg te dragen voor een WA- (wettelijke aansprakelijkheid) en/of ongevallenverzekering.

 

De school kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadiging en/of verlies van spullen (kleding, sleutels, juwelen, …). Dit geldt ook tijdens excursies en schoolreisjes en -kampen.

 

Alle medewerkers - dus ook ouders die meehelpen op school - vallen onder een collectieve aansprakelijkheidsverzekering, die door de Stichting Surplus is afgesloten. Voorwaarde voor het in werking treden van deze verzekering is dat er te allen tijde voldoende toezicht moet zijn. Als kinderen zonder toezicht iets doen, wordt de leerkracht aansprakelijk gesteld als het misgaat.

 

Verzekering tijdens vervoer met auto’s

 

Het gebeurt dat een groep op excursie gaat en dat we voor het vervoer een beroep doen op (auto’s van) ouders. Hiervoor gelden de volgende regels.

 

• Kinderen vallen niet onder de schoolverzekering van het moment dat ze een auto instappen tot het moment dat ze er weer uitstappen.

 

• Ouders die kinderen vervoeren moeten dus een inzittendenverzekering hebben.

 

• In de auto moeten voldoende gordels zijn; ieder kind moet in de gordel.

 

• Kinderen jonger dan twaalf en/of kleiner dan 1,50 m mogen niet voorin zitten.

 

• De chauffeurs hebben een all risk-verzekering voor de auto.

 

Belangrijk

Als er alleen een WA-verzekering is afgesloten, kan de school aansprakelijk gesteld worden en dat willen we niet. Een claim wordt namelijk niet gedekt door de schoolverzekering. De school kán daar ook geen verzekering voor afsluiten!

 

tip: ouders kunnen bij bepaalde verzekeringsmaatschappijen een tijdelijke all risk-verzekering afsluiten.

 

Bovenstaande regels gelden uiteraard ook voor het vervoer tijdens schoolreisjes en schoolkampen.

 

Vrijwillige ouderbijdrage

 

De ouderraad (OR) vraagt jaarlijks een bijdrage in de onkosten die worden gemaakt bij het organiseren van allerlei extra activiteiten: keuvelavond, sinterklaasfeest, kerstdiner, paasactiviteiten, bijdrage aan excursies, afscheidsavond groep 8 enz.

 

De Ouderraad beheert het geld en legt verantwoording af aan de ouders tijdens de Algemene Ouderavond. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de ouders (ú dus) tijdens de Algemene Ouderavond.

 

De ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter. Wij wijzen u er echter op dat veel activiteiten op school niet mogelijk zouden zijn als de ouders niet trouw de ouderbijdrage betalen. Wij hopen dan ook dat iedereen de vrijwillige ouderbijdrage betaalt.

 

Voor alle duidelijkheid: het zal nooit gebeuren dat kinderen niet mogen deelnemen aan activiteiten omdat de ouderbijdrage niet is betaald. De activiteiten maken immers deel uit van het lesprogramma!

 

Meer informatie over alles wat de OR doet, vindt u in het algemene katern van de schoolgids.

 

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt dit schooljaar €23,50. Alle ouders krijgen eind september een mail met het verzoek de ouderbijdrage te betalen. U kunt betalen d.m.v. een digitale overschrijving - of contant op school (maar dat laatste heeft niet onze voorkeur).

 

Gebruik a.u.b. het juiste rekeningnummer:

 

NL 67 RABO 0146521617 t.n.v. ‘OR OBS NTS’

 

postbus 394, 1740 AJ Schagen

 

en vergeet niet te vermelden om welke kinderen het gaat en in welke groep ze zitten.

 

Zieke kinderen

 

Als uw kind ziek is, meldt u dat dan a.u.b. vóór aanvang van de lessen, liefst tussen 8.00 en 8.30 uur. Dat kan het best telefonisch.

 

We stellen vast dat nogal wat kinderen, hoewel ’s nachts of ’s morgens al niet lekker, tóch naar school worden ?gebracht. Vaak mondt dat uit in hangerige kinderen en niet zelden gaat het op school echt mis: diarree, overgeven. In het belang van het kind (en ook in het belang van de groep en de leerkracht) vragen we u om een ziek kind niet naar school te brengen maar zelf voor opvang te zorgen. Stuur uw kind dat ziek is geweest ook niet te snel weer naar school; van een dagje extra rust knap je geweldig op!

 

Als kinderen op school ziek worden

 

Als uw kind onverhoopt op school ziek wordt, nemen wij z.s.m. contact op met u zelf of uw opvangadres en vragen we u uw kind op te halen.

 

Jaarlijks actualiseren we onze adressenlijsten d.m.v. een formulier dat u ingevuld op school bezorgt. Mochten uw gegevens in de loop van het schooljaar wijzigen (nieuw 06-nummer, ander opvangadres, nieuw telefoonnummer werk, enz.), geef dat dan a.u.b. door aan de schoolleiding, het liefst via email school@nikotinbergenschool.nl