Regelingen en procedures
Stel cookie voorkeur in

Regelingen en procedures

Leerplicht

Kennismaking en inschrijving

Alle kinderen uit Schagen e.o. en in het bijzonder de kinderen uit de Waldervaart, zijn welkom op onze  school. Als uw kind 4 jaar wordt, kan het toegelaten worden tot de Niko Tinbergenschool. Dit is echter niet verplicht. Uw kind moet pas naar school op de dag dat hij of zij ?5  jaar wordt. We verwijzen hierbij naar de notitie toelating, schorsing en verwijdering, die op  bestuursniveau is opgesteld en op school ter inzage ligt.

 

Om aan de school te wennen, mogen kleuters vanaf ?3 jaar en 10 maanden een aantal keer als gast de school bezoeken. U ontvangt daarvoor tijdig een uitnodiging. ?Uiteraard gaat dit in overleg met de betrokken leerkrachten.

 

Schoolverzuim en ziekmelding

Wij stellen het zeer op prijs als u afspraken bij de tandarts, dokter of specialist buiten de schooluren maakt. Als dat niet lukt, wilt u dan de leerkracht hiervan tijdig in kennis stellen?

 

Bij ziekte willen wij het graag zo spoedig mogelijk weten. Wilt u voor schooltijd, tussen 8.00 uur en 8.30 uur even bellen? Dus niet onder schooltijd. U kunt ook een briefje meegeven aan een broertje, zusje of buurtgenootje.

 

Natuurlijk kunnen leerkrachten ook wel eens ziek worden. Vervanging van een zieke leerkracht gebeurt bij voorkeur door iemand uit de invalpool van Surplus. Als daar niemand beschikbaar is, proberen we onze eigen mensen in te schakelen. Soms lukt ook dat niet. Dan worden de groepen verdeeld. Tot op heden hebben wij nooit een groep naar huis gestuurd, maar uitsluiten dat het nooit zal gebeuren, kunnen we helaas niet…

 

Extra schoolverlof & vrije dagen

Wij maken de vakanties en vrije dagen zo vroeg mogelijk aan u bekend. Dat doen wij om u in de gelegenheid  te stellen uw vakanties al vroeg te boeken of om opvang voor uw kind(eren) te regelen. Hoewel de meeste vrije dagen al vastliggen (zie activiteitenoverzicht elders in de schoolgids), is er ook nog een aantal studiedagen. In verband met het inhuren van deskundigen zijn die in onze schoolgids soms onder voorbehoud vermeld. Voor actuele informatie verwijzen wij u graag naar onze twee wekelijkse nieuwsbrief Klieuw - en naar de website.

Verlof buiten de vakanties is niet mogelijk, 

tenzij…

1. Buitengewoon verlof wegens vakantie

Verlof voor extra vakantie kan alleen worden verleend als:

u een zelfstandig beroep uitoefent

het door uw beroep enkel mogelijk is om op vakantie te gaan buiten de schoolvakanties (de bewijslast ligt ?bij u), en;

u een werkgeversverklaring kunt overleggen waarin u aantoont dat het tevens gaat om de enige gezinsvakantie in dat jaar.

 

Een verzoek om vakantieverlof dient ruim van tevoren schriftelijk aan de directie van de school te worden  voorgelegd. Uw aanvraag wordt aan de leerplichtambtenaar voorgelegd voor advies. In (bijna) alle gevallen volgen wij het advies van de leerplichtambtenaar op.

 

Vakantieverlof om deze bijzondere reden kan eenmaal per schooljaar, gedurende maximaal 10 schooldagen worden toegestaan, en mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar.

 

2. Andere gewichtige omstandigheden

Hierbij moet worden gedacht aan een verhuizing, een huwelijk, ziekte of overlijden van familieleden, of godsdienstige verplichtingen. Een verzoek voor dit soort verlof dient zo mogelijk van tevoren schriftelijk aan de directie te worden voorgelegd. 

 

Het formulier voor de aanvraag van extra schoolverlof kunt u bij de directie verkrijgen of downloaden van onze website.

 

Ongeoorloofde afwezigheid wordt altijd gemeld bij de leerplichtambtenaar!

 

 

Regeling toelating, schorsing en verwijdering

 

Wij gebruiken de Regeling Toelating, Schorsing en Verwijdering van de Stichting Surplus. 

 

Toelating, schorsing en verwijdering leerlingen

In de Leerplichtwet is bepaald dat kinderen met ingang van de maand volgend op die waarin ze vijf jaar zijn geworden leerplichtig zijn. Ouders/verzorgers moeten hun kind dan aanmelden op een basisschool maar zijn vrij in de keuze van de school waar hun kind onderwijs volgt. 

 

Ondanks de algemene toegankelijkheid van het openbaar onderwijs kan een openbare school een kind weigeren. Dat mag echter nooit gebeuren op grond van godsdienst of levensbeschouwelijke opvattingen. Het kan bijvoorbeeld wel als de integratie van een kind met een handicap op school onmogelijk blijkt.  

 

Rugzakje

Op 1 augustus 2003 is de wettelijke regeling leerlinggebonden financiering (LGF) in werking getreden. Vanaf die datum kunnen leerlingen met een beperking, voorzien van een zogeheten ‘rugzak’ in het basisonderwijs worden geplaatst. In de ‘rugzak’ zitten de financiële en personele middelen om een leerling met een beperking met de nodige begeleiding te omringen en op te nemen in de school. 

 

De nieuwe regeling schrijft voor dat, na aanmelding van een kind met een beperking, het schoolbestuur binnen een bepaalde periode over de toelating beslist. Uitgangspunt is de vrije schoolkeuze van ouders. Toelating gebeurt meestal op basis van de mogelijkheden op de school waar een leerling wordt aangemeld. Als een school de leerling geen plek kan bieden dan moeten eerst de mogelijkheden worden onderzocht op één van de andere scholen van hetzelfde bestuur. In veel gevallen blijkt de integratie van leerlingen met een beperking mogelijk. Per leerling zal echter afzonderlijk moeten worden vastgesteld of het onderwijs zo kan worden ingericht dat het aansluit op de behoefte van het kind.

 

Om voor een rugzak in aanmerking te komen, heeft uw kind een indicatie nodig.

 

Deze kunt u aanvragen bij de Commissie voor Indicatiestelling van het desbetreffende Regionale Expertisecentrum (REC). REC’s zijn onderverdeeld naar onderwijscluster (dat is het soort beperking) en naar regio. Informatie en adressen vindt u op www.oudersenrugzak.nl en op www.lcti.nl. Het nummer van de Rugzak Informatielijn is 030-297 06 89, bereikbaar op werkdagen van 9.30 - 13.30 uur.

 

Verwijdering

De wet schrijft voor dat als het bestuur (de school) een leerling wil verwijderen, eerst moet worden geprobeerd deze op een andere school onder te brengen. Als dat niet lukt is definitieve verwijdering toegestaan.

 

Voor toelating, schorsing of verwijdering van leerlingen gelden voor de school en het bestuur de wettelijke voorschriften. Op basis hiervan zijn voor het openbaar basisonderwijs van de scholen van Surplus nadere regels en procedure-afspraken vastgesteld. Dit zijn:

Regeling aanmelding en toelating leerlingen openbaar basisonderwijs Surplus

Regeling schorsing en verwijdering leerlingen openbaar basisonderwijs Surplus

 

De volledige tekst van de regelingen is te downloaden van de website www.stichtingsurplus.nl

Procedure advisering primair > voortgezet onderwijs

 

Groep 8 is voor de kinderen een belangrijk jaar. Zij ronden de basisschool af en maken in augustus de overstap naar het voortgezet onderwijs. Die overstap moet goed voorbereid worden en voorzien zijn van een goed advies: wij streven ernaar elk kind op een passende plek in het VO te plaatsen!

 

Eisen van het voortgezet onderwijs

 

Om toegelaten te worden tot het voortgezet onderwijs, moeten kinderen getoetst worden. Over deze toetsing zijn regio-breed (hele kop van Noord-Holland) afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de VO-scholen zoveel mogelijk eenduidige informatie krijgen. De ouders van groep 8 worden tijdig en volledig geïnformeerd over de gang van zaken.

 

Hieronder in vogelvlucht een overzicht.

 

Dit is de werkwijze zoals die m.i.v. schooljaar 2016/2017 geldt:

1 Begin groep 7 meldt de school de leerlingen aan voor afname van de NSCCT (intelligentieonderzoek). Dit geldt voor álle leerlingen.

2 De ouders worden geïnformeerd en zij verlenen schriftelijk toestemming voor de afname van de toets.

3 De toets wordt in de periode september – november afgenomen door de eigen leerkracht.

4 De gegevens van de toets leveren een zgn. onafhankelijk schooladvies VO op.

 

De Niko Tinbergenschool heeft gekozen voor de NSCCT i.p.v. de NIO toets, omdat deze al eerder in de schoolloopbaan van de kinderen afgenomen kan worden. Aangezien komend schooljaar een overgangsjaar betreft zullen zowel de leerlingen van groep 7 als van groep 8 de NSCCT maken.

 

Procedure op school

Het VO hecht veel waarde aan een goed onderbouwd advies van de basisschool. Ons eigen advies is zwaarwegend, om niet te zeggen van doorslaggevende aard.

Wat nemen wij mee in onze afweging? Hoe en wanneer communiceren wij met de ouders?

• Wij kennen het kind al een hele tijd. Twee keer per jaar krijgen de ouders een rapport met daarin de schoolvorderingen. Tijdens de tienminutengesprekken licht de leerkracht het rapport toe.

• Tijdens de informatieavond van groep 7 en 8 lichten wij de ouders in over de procedures

• Ongeveer drie weken na de afname van de NSCCT, komt de uitslag binnen. De uitslag wordt onder gesloten omslag met de post aan de ouders bezorgd.

• Tijdens de tweede contactavond in groep 7 komt de groepsleerkracht met een eerste, voorlopig VO-advies. Het advies wordt opgesteld door de leerkracht die de kinderen in groep 6 had, de leerkracht van groep 7, de IB’er en de locatieleider.

 

Het is tot stand gekomen door te kijken naar

- de (schaduw)rapporten,

- de resultaten van ons eigen leerlingvolgsysteem,

- het advies dat voortkomt uit de afname van de NSCCT.

 

• We horen graag van de ouders of zij hun kind herkennen in ons advies - en waarom. Dit levert ons vaak waardevolle informatie op waarmee wij rekening kunnen houden bij het vaststellen van het definitieve advies.

• Tijdens de tweede contactavond voor de ouders van groep 8 eind januari / begin februari, krijgen de ouders ons definitieve VO-advies te horen.

• Als ouders het niet eens zijn met ons advies, kunnen zij dat kenbaar maken bij de schoolleiding. Die zal dan, in samenspraak met de groepsleerkrachten en de IB’er, kijken of er door de ouders alsnog nieuwe elementen aangedragen worden op basis waarvan wij het advies moeten bijstellen.

• De ouders schrijven hun kind in op de school van hun keuze. De VO-scholen leveren vervolgens blanco

onderwijskundige rapporten aan waarin de leerkracht van groep 8 de gevraagde informatie invult, inclusief het definitieve advies.

• Pas daarna kan de VO-school de inschrijving van de nieuwe leerling administratief afronden.

• Van elke VO-school in Schagen komt een docent om de onderwijskundige rapporten van de aangemelde leerlingen te bespreken. Dit noemen we de ‘warme overdracht’.

 

Tijdens deze gesprekken wordt de ‘zachte’ kant van de informatie besproken.

Als leerlingen naar scholen in een andere gemeente gaan (bijv. het Murmellius Gymnasium in Alkmaar) dan gebeurt de warme overdracht meestal niet óf telefonisch.

 

Uitgangspunt bij ons advies is: haal uit een kind wat erin zit, geef een kind het voordeel van de twijfel. Maar… dit kan nooit ten koste gaan van (het geluk van) het kind zelf… M.a.w. met forceren en overvragen kom je nergens en maak je een kind niet gelukkig… Aspecten als werkhouding, sociale competenties, gedrag enz. spelen altijd een rol bij de afwegingen die leiden tot het VO-advies.