Medezeggenschapsraad (MR)
Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR)

 

Oudergeleding

Monique Houwing (secretaris)
Maaike de Jager

 

Personeelsgeleding

Barbara Bekker

 

Als uitgangspunt hanteren we dat we nauw contact met ouders en leerkrachten willen en dat we openstaan voor vragen, opmerkingen en reacties van ouders en leerkrachten. Het mailadres is: mr.nikotinbergenschool@gmail.com

 

Communicatie richting ouders

 

Elke MR-vergadering kunnen ouders vragen stellen in de vergadering. Hiervoor wordt het eerste kwartier beschikbaar gesteld van iedere MR-vergadering.

 

De data van deze vergaderingen worden tijdig in de Klieuw gemeld. Als u gebruik wil maken van het inloopkwartier verzoekt de MR u dit vooraf aan de secretaris kenbaar te maken.

 

Van de MR-vergadering wordt een Nieuwsflits opgesteld door de notulist van de MR-vergadering nadat in de vergadering is bepaald wat de inhoud moet zijn. De Nieuwsflits bevat kort en bondig informatie betreffende onderwerpen die van belang zijn voor de achterban (vordering van projecten, protocollen, informatie die op dat moment actueel is voor de school en een bespreekitem voor de MR). Het jaarverslag MR wordt als bijlage meegegeven met de uitnodiging van de algemene ouderavond.