Vakgebieden
Stel cookie voorkeur in

Vakgebieden

Lezen
 
Vanaf groep 3 bouwen we verder op wat de kinderen in de kleutergroepen spelenderwijs hebben geleerd. In groep 3 gebruiken we de methode ‘Veilig leren lezen’ (VLL), de beste leesmethode die er op de markt is. Bij de methode hoort een uitgebreid leerlingvolgsysteem dat naadloos aansluit op het Cito-leerlingvolgsysteem. VLL biedt uitgebreide differentiatiemogelijkheden en uitstekende digibordsoftware.
 
In de groepen 4 en 5 wordt het technisch lezen verder geoefend. Daarvoor gebruiken we de methode: ‘Estafette’. ‘Estafette’ sluit naadloos aan op ‘Veilig leren lezen’. In de bovenbouwgroepen werken we met ‘Estafette Vloeiend en vlot’ om een goede continuïteit te waarborgen.
 
Kinderen die een achterstand oplopen in de leesontwikkeling, krijgen extra ondersteuning. Daarvoor zetten we, waar nodig, de onderwijsassistenten in. In de lagere groepen gebruiken we de methodiek ‘Connect’, in de hogere groepen doen we ‘Ralfilezen’.
 
Leesplezier
 
Eén van de voorwaarden voor succesvol leesonderwijs is het plezier dat kinderen aan boeken beleven. Daarom vragen we ouders veel voor te lezen… en dat vooral ook te blijven doen!!! Vanaf de kleutergroepen besteden we veel aandacht aan boeken: waar mogelijk worden prentenboeken gebruikt, en natuurlijk hebben we ‘Boekenpret’.
 
We beschikken over een mooie boekencollectie, die is verdeeld over twee kasten: de leesboeken en de informatieve boeken.
 
• De leesboeken zijn ingedeeld op AVI-niveau. Vanaf groep 3 starten we de dag met een kwartier lezen en vijf minuten boek- en leespromotie.
 
• De informatieve boeken worden gebruikt voor het opzoeken van informatie, het maken van werkstukken, het houden van spreekbeurten enz.
 
Vanaf groep 4 gaan we aan de slag met begrijpend lezen. Hiervoor werken we met ‘Nieuwsbegrip XL’. ‘Nieuwsbegrip XL’ wordt als complete aanpak voor begrijpend lezen ingezet en voldoet aan de kerndoelen voor begrijpend lezen van het basisonderwijs. Wekelijks worden via internet aansprekende teksten en opdrachten aan de hand van de actualiteit aangeboden op verschillende niveaus.
 
Doordat we op niveau lesgeven, betekent het dat kinderen uit verschillende groepen bij elkaar zitten. Zo krijgt ieder kind de juiste
 
instructie op het eigen niveau aangeboden.
 
Taal
 
In de kleutergroep en in groep 3 is het taalonderwijs verweven in alles wat er in de groep gebeurt… Vanaf groep 4 gebruiken we de methode Taal Actief. Deze methode bevat naast de standaard items aparte leerlijnen voor spelling en voor woordenschat.
 
Rekenen
 
Net als voor taal geldt dat in de kleutergroep het rekenonderwijs is verweven in veel les- en spelactiviteiten. Er wordt vooral gewerkt aan de voorwaardelijke kant, om een goede start van het ‘echte werk’ in groep 3 mogelijk te maken.
 
Vanaf groep 3 werken we met de nieuwste uitgave van de methode ‘De wereld in getallen’.
 
Wereldoriënterende vakken
 
Onder dit kopje vallen vakgebieden als geschiedenis, aardrijkskunde, topografie, natuur & techniek en cultuur & erfgoededucatie. Voor een aantal vakgebieden hebben wij methodes als leidraad. De overige vakken worden op een BreinFijne manier aangeboden waarbij kinderen met zelf geformulereerde onderzoeksvragen aan de slag gaan.
 
Werkstukken en spreekbeurten
 
Vanaf groep 4 leren de kinderen werkstukjes te maken en spreekbeurten te houden. De school beschikt over een up-to-date documentatiecentrum waarin een aantrekkelijke collectie informatieve boeken is ondergebracht.
 
Engels
 
Alle kinderen vanaf groep 1 t/m 8 krijgen wekelijks Engelse les via de methode Groove.me. Deze digitale lesmethode, waarbij muziek de basis is van alle lessen, sluit aan bij de natuurlijke motivatie van kinderen om Engels te leren.
 
Schrijven
 
In de kleuterklas worden al schrijfactiviteiten gedaan (voorbereidend, voorwaarden scheppend). Vanaf groep 3 leren de kinderen schrijven. Wij werken met een methode die losse letters gebruikt, dus de kinderen leren geen gebonden schrift.
 
Wij hebben gekozen voor deze methode omdat blijkt dat nogal wat kinderen het lastig vinden om gedrukte en geschreven letters naast elkaar te leren. Vooral kinderen van wie de leesontwikkeling moeizaam verloopt (bijv. dyslectische kinderen) hebben baat bij onze schrijfmethode.

Creatieve vakken
 
Op het rooster van elke groep is ruimte voor creatieve vakken: handvaardigheid, tekenen, knutselen, koken, zingen enz. Indien mogelijk onder begeleiding van ouders, komen allerlei activiteiten aan bod. De methode ‘Uit de kunst’ wordt hiervoor als bronnenboek gebruikt.
 
Elke groep voert jaarlijks een groepsvoorstelling op, waarbij ook de ouders en grootouders worden uitgenodigd.
 
Bewegingsonderwijs
 
De gymlessen aan de toestellen worden voor alle groepen verzorgd door gymleerkracht Richte Dallinga. De kleutergroep gymt dagelijks.
 
De groepen 3 en 4 hebben een half jaar zwemonderwijs (dinsdagmiddag). De andere helft van het schooljaar hebben ze twee keer gym.
 
De groepen 5 t/m 8 hebben iedere week ook een spelles in de gymzaal, gegeven door de eigen leerkracht.
 
Elke donderdagmiddag geeft Richte Dallinga motorisch remedial teaching (MRT) aan de oudste kleuters die dat nodig hebben.
 
Kinderen die, om wat voor reden ook, geen plezier beleven aan lekker bewegen, verwijzen wij naar ClubExtra.
 
Voor de hele school organiseert groep 8 een sport- en speldag op de dag van de Koningsspelen. De kinderen van groep 8 doen zelf mee aan de gemeentelijke sportdag voor alle scholen uit Schagen.
 
Computeronderwijs (ICT)
 
In alle klassen staan computers. Die worden ingezet om:
 
• leerstof te oefenen
 
• informatie op te zoeken
 
• teksten te schrijven
 
• werkstukken te maken (Word, PowerPoint).
 
In de groepen 5 t/m 8 wordt structureel de methode Snappet in gezet. Dit is een digitale methode waarbij de verwerkingsoefeningen van spelling, rekenen en woordenschat op een tablet worden gemaakt. Kinderen krijgen feedback of zij de oefening goed of fout hebben gemaakt en kunnen zichzelf dus ook direct verbeteren. De leerkracht heeft tegelijkertijd een overzicht van de gemaakte oefening door de hele groep en kan daardoor ook sneller feedback aan de individuele leerling geven.
 
Burgerschapsvorming
 
Uit onderzoek blijkt dat als leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor het klimaat in klas en school, er beduidend minder problemen zijn. We nemen leerlingen serieus én we laten hen leren door te doen. De school is bij uitstek een leerschool, waarin leerlingen ervaringen kunnen opdoen door aan concrete maatschappelijke taken deel te nemen en op die manier vaardigheden te leren die passen bij een actief en betrokken democratisch burgerschap. Onderwijs is niet alleen een voorbereiding op deelname aan de samenleving; het is zelf een belangrijke vorm van samenleven. Binnen onze school besteden we aandacht aan actief burgerschap en sociale integratie.
 
Actief burgerschap betekent de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Deze onderdelen zijn onder andere terug te vinden in onze wereld oriënterende vakken waarin het omgaan met anderen en andere culturen wordt besproken.
 
We bevorderen samenspel en samenwerking met anderen. Kinderen maken werkstukken en we volgen schoolTV programma’s. Op deze wijze werken wij aan respect, bewustwording, kennis maken met andere gewoonten en culturen en aan ‘iets voor een ander over hebben’.
 
Sociale redzaamheid - Goed Gedaan
 
Juist op de kleuterleeftijd is de sociaal-emotionele ontwikkeling heel belangrijk. Terwijl de kinderen als peuter nog egocentrisch (op zichzelf gericht) zijn, ontdekken ze als kleuter ‘de ander’. Dat houdt in dat de kinderen moeten leren hun wensen en opvattingen zo te uiten dat anderen ze begrijpen; dat ze leren omgaan met conflictsituaties, maar ook dat ze zich kunnen verplaatsen in gevoelens, opvattingen en wensen van anderen. In de klas leren de kinderen met elkaar en zichzelf omgaan door veel gezamenlijke activiteiten te doen. Ze werken en spelen samen in hoeken en aan groepstafels. Samen doen we spel-, muzikale, bewegings- en voorbereidende taal- en rekenactiviteiten.
 
In alle groepen werken we met een methode voor sociaal-emotionele vorming: Goed Gedaan. Per leerjaar worden zestien lessen aangeboden met evenveel verschillende thema’s, waaronder het vormen van een groep, het verschil tussen pesten en plagen en opkomen voor jezelf.
 
Huiswerk
 
Tot op heden is het beleid dat wij geen huiswerk geven. Wel is het zo dat de kinderen in de hogere groepen af en toe leerwerk mee naar huis krijgen, bijv. leren voor een topo- of een geschiedenistoets, het oefenen van een spreekbeurt of de tafels van vermenigvuldiging oefenen.
 

In groep 8 leren de kinderen werken met een schoolagenda; zo oefenen zij met het plannen van hun werk.