Logopedie
Stel cookie voorkeur in

Logopedie

Informatie over logopedie op school

 

Elk jaar wordt de logopedische screening afgenomen bij de oudste kleuters. Deze screening vindt plaats op school en wordt afgenomen door een gecertificeerde logopedist. Bij de screening wordt gelet op de spraak-taalontwikkeling, het gehoor, de stemgeving en het mondgedrag. De screeningsgegevens worden met de leerkracht besproken en in onderling overleg wordt bekeken welke leerlingen voor nader onderzoek, controle of een behandeling in aanmerking komen. De ouder(s)/verzorger(s) worden schriftelijk over het besluit geïnformeerd.

 

Ook kinderen uit andere jaargroepen kunnen op verzoek van de ouders en/of de leerkracht voor onderzoek aangemeld worden. Voor alle onderzoeken geldt, dat u als ouder(s) van tevoren schriftelijk toestemming moet geven. Indien nodig kunnen de ouders voor een gesprek worden uitgenodigd.

 

Omdat het aantal kinderen dat logopedie nodig heeft groter kan zijn dan de logopedist kan behandelen, kunnen er ook kinderen op de wachtlijst worden geplaatst of worden doorverwezen naar een collega. Ook de aard van de behandeling of de vergoeding van de zorgverzekeraar kunnen aanleiding zijn om het kind door te verwijzen.

 

De behandelingen zijn, indien medisch geïndiceerd, voor kosten van de zorgverzekeraar of de ouders. Ouders regelen zelf de aanvraag en kostenafhandeling met de zorgverzekeraar.

 

 
Motorische ontwikkeling
Alle kinderen worden aan het begin van hun tweede kleuterjaar gescreend door onze gymleerkracht, die tevens motorisch remedial teacher is, en door kinderfysiotherapeut Hilda Bloem (fijne motoriek).
Kinderen die een achterstand hebben in hun motorische ontwikkeling, krijgen vervolgens extra bewegingsonderwijs in de vorm van motorische remedial teaching. 
Bij een extreme achterstand in de motorische ontwikkeling, verzoeken we de ouders hulp buiten school in te schakelen, bijv. een kinderfysiotherapeut.