Leerlingenzorg
Stel cookie voorkeur in

Leerlingenzorg

De leerlingenzorg op onze school

Acht jaar zorg

 

In de meeste gevallen wordt een kind gedurende acht jaar aan onze zorgen toevertrouwd. Leerlingen worden gevolgd van het moment dat ze op onze school binnenkomen tot het moment dat ze de school verlaten.

 

De kleuterperiode

 

Tijdens die eerste jaren op school observeren de leerkrachten vooral. Zij schatten in op welk niveau een kind binnenkomt en kijken hoe het zich ontwikkelt. Er wordt gekeken naar sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling en motorische ontwikkeling.

 

Vóór een kind naar groep 3 gaat, kijken we of het er aan toe is en of het ook voldoet aan een aantal criteria met betrekking tot lees-, schrijf- en rekenvaardigheden.

 

Voor kinderen die in groep 1 binnenkomen met achterstanden (sociaal-emotioneel, taal, spreken, …) schakelen we zo spoedig mogelijk hulp in.

 

Groep 3

 

In deze groep leren de kinderen lezen, schrijven en rekenen - de basis voor het verdere leren. Het spreekt voor zich dat we de kinderen hier nauwlettend volgen en hulp bieden zodra dat aan de orde is. We gebruiken hiervoor zowel methodegebonden toetsen als landelijk genormeerde toetsen (leerlingvolgsysteem)..

 

Wanneer gaat een kind naar groep 3?

 

Normaal gaat een kind na twee jaar basisschool (groepen 1 en 2) naar groep 3. De grens ligt op ?1 januari: wie op of na 1 januari jarig is, ‘kleutert’ wat langer.

 

We kijken echter wel welke kinderen ‘klaar zijn’ voor groep 3. Daarbij letten we (uiteraard) op de leeftijd, maar we kijken ook naar de sociaal-emotionele ontwikkeling (hoe functioneert het kind in de groep?), de cognitieve ontwikkeling (is het kind toe aan rekenen, lezen, schrijven?) en de motorische ontwikkeling

 

Groepen 4 t/m 8

 

Ook in de jaren ná groep 3 volgen we de kinderen in hun ontwikkeling. Daarvoor gebruiken we zowel toetsen die bij de methodes horen als toetsen die deel uitmaken van het zgn. leerlingvolgsysteem.

 

De meerkunners

 

In voorgaande teksten wordt sterk de indruk gewekt dat ‘zorgleerlingen’ vooral kinderen zijn die problemen hebben… Vaak is dat ook zo, maar binnen de zorgbreedte vallen echter ook kinderen die alles heel gemakkelijk vinden en dus meer uitdaging en verbreding/verdieping nodig hebben. Voor hen bieden de methodes vaak andere (lees: moeilijkere) leerstof. Zij worden ook uitgedaagd een extra werkstuk te maken, een extra spreekbeurt te houden, enz. Voor deze doelgroep bieden we ook een cursus Spaans aan.

 

De komende jaren willen we ons verdiepen in en ervaring opdoen met deze groep kinderen, met als doel een volwaardig aanbod voor meerkunners en hoogbegaafden.

 

De rol van de intern begeleider (IB’er)

 

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de zorgstructuur op school. In het takenpakket van onze IB’er zitten o.a. de volgende aspecten:

 

• opstellen en bewaken van de toetskalender,

 

• verzamelen en analyseren van de toetsgegevens,

 

• het voeren van gesprekken met de leerkrachten n.a.v. de toetsen,

 

• leerkrachten helpen bij het opstellen en uitvoeren van groepsplannen,

 

• (laten) afnemen van toetsen van individuele kinderen (nader onderzoek),

 

• lid van het ondersteuningsteam (zie verder),

 

• contacten met ouders,

 

• bijhouden van leerlingendossiers,

 

• externe contacten (WSNS, OBD, GGD-Jeugdzorg, …),

 

• incidenteel werken met (groepjes) kinderen,

 

• aansturen van de onderwijsassistenten.