Leerlingvolgsysteem
Stel cookie voorkeur in

Leerlingvolgsysteem

In de kleutergroepen

 

Kinderen worden vanaf dag 1 gevolgd in hun ontwikkeling. Bij de kleuters kijken we naar lezen, taal en rekenen in de voorwaardelijke sfeer: ontwikkelen de kinderen zich goed? Daarvoor gebruiken we de Cito-toets ‘Ordenen’ (rekenen) en ‘Taal voor kleuters’. Verder gebruiken we het Ontwikkelvolgmodel voor Jonge Kinderen (OVMJK) voor het breder volgen van de ontwikkeling van de kleuters. Alle kinderen van groep 2 worden motorisch gescreend: we gebruiken aparte toetsen voor de grove en de fijne motoriek (Van Gelder en ABC-Movement).

 

Vanaf groep 3…

 

… gebruiken we het Cito Leerling- en Onderwijs Volgsysteem, kortweg Cito of Cito LOVS genoemd. We volgen hiermee de ontwikkeling van het technisch en begrijpend lezen, de woordenschat, de spelling en het rekenen.

 

Wij gebruiken de gegevens van de middentoetsen om ons te verantwoorden aan de Inspectie van het Onderwijs.

 

Halverwege groep 8 wordt nog de Landelijke Eindtoets groep 8 afgenomen.

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

 

Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we de SCOL : de Sociale Competentie ObservatieLijst.

 

Waarom al die toetsen?

 

Uiteraard leveren die toetsen informatie op over de ontwikkeling van het individuele kind en worden de resultaten gebruikt om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen.

 

Daarnaast vertellen de Cito-scores ons ook iets over de kwaliteit van ons onderwijs. Wij stellen onszelf doelen en als die niet gehaald worden, vormt dat de aanleiding voor een nadere analyse en zonodig het bijstellen van het programma voor een bepaalde groep, maar soms ook op schoolniveau. Ook is het een goede leidraad voor de eventuele aanschaf van een nieuwe lesmethode.

 

Met de analyse van de resultaten van ons leerlingvolgsysteem bewaken wij dus de kwaliteit van ons onderwijs.