Kwaliteit
Stel cookie voorkeur in

Kwaliteit

De kwaliteit van ons onderwijs heeft onze voortdurende aandacht!

 

Zoals gezegd volgen wij de opbrengsten van ons onderwijs door het monitoren van de resultaten van de kinderen. Dat doen we met methodegebonden toetsen en met zgn. methodeonafhankelijke toetsen: het leerlingvolgsysteem.

 

De kwaliteit van ons team

 

Het team van leerkrachten staat centraal bij de kwaliteit van een school. Dat is uiteraard onze mening, maar dit wordt ook gestaafd

 

met uitgebreid onderwijsonderzoek (cfr. Marzano c.s.).

 

De leerkrachten moeten op elkaar ingespeeld zijn, om zo een team te vormen. De sfeer moet goed zijn, waarbij er vertrouwen is in elkaar en de bereidheid om hard te werken.

 

De leerkrachten op onze school vormen een team, gaan ervoor met elkaar. Altijd is er de bereidheid elkaar te helpen, elkaar advies te geven en te overleggen. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor alle leerlingen, voor de hele school.

 

Het didactisch handelen van leerkrachten en het pedagogisch klimaat zijn twee uiterst belangrijke zaken van het onderwijs. De komende jaren blijven deze twee zaken centraal staan in onze schoolontwikkeling.

 

Leerlingen

 

Het is de bedoeling dat wij ook onze leerlingen met enige regelmaat willen bevragen over hoe zij denken over de school. Ook hiervoor zullen we gebruik maken van een vragenlijst uit de Kwaliteitsmeter PO van Van Beekveld & Terpstra.


Waar gaan wij dit schooljaar aan werken?

 

 

Om de vier jaar maken we een schoolplan. Daarin beschrijven we waaraan we de volgende vier schooljaren willen werken, welke doelen we onszelf stellen enz.

 

 

Elk schooljaar bekijken we waar we gekomen zijn: hoever staan we? Welke doelen zijn gehaald? Welke niet? Doen we nog steeds de goede dingen? En doen we die ook goed? Wat moeten we bijstellen? Wat moeten we laten vallen? Welke prioriteiten stellen we? Enz. A.h.v. die evaluatie stellen we het schooljaarplan op, waarin we onze voornemens voor het nieuwe schooljaar beschrijven.

 

Voor het komende schooljaar hebben we het volgende op ons programma staan, uitgesplitst naar de 7 speerpunten van Surplus:

• Opbrengstgericht werken:

Aanbod woordenschat en begrijpend lezen op een breinfijne wijze aanbieden;

trendanalyses en groepsplannen maken.

• Kindgericht onderwijs:

Zelfsturing van kinderen vorm en inhoud geven; o.a. door te starten met het schrijven van kindportfolio’s;

wereldoriëntatie BreinFijn geven.

 

ICT:

Sociale media protocol ontwikkelen en inzetten,

Snappet inzetten van groep 5 t/m 8.

Werken met Beebots in gr. 1 t/m 4.

Werken met Bomberbot in gr. 5 t/m 7.

Meedoen aan de RC Cup in gr.8.

 

• Passend onderwijs:

handelingsgericht werken verder doorvoeren

n.a.v. interne scholing;

schoolprofiel uitdragen;

werken met scholengroepen en arrangementen

i.p.v. rugzakjes.

 

• Kwaliteit van de leerkrachten:

Veel reflectie momenten organiseren waarop leerkrachten met elkaar in gesprek gaan over hun onderwijsconcept;

Het volgen van individuele én teamscholing.

 

• Reflectie en onderzoek:

Maatjes werken;

samenwerken in het KCW;

scholing van individuele leerkrachten tot experts;

implementatie van de experts groepen.

 

• Partnerschap met ouders:

werkgroep met ouders formeren voor het ontwikkelen van een visie;

klassenvoorstellingen;

brainstormavond met ouders;

ouders uitnodigen voor het bijwonen van lessen in de klas;

ouders betrekken bij de realisatie van het KCW.

 

• Samenwerking met partners in de wijk:

Onderwijsassistenten inzetten voor zowel de school als BSO;

samenwerken met de andere basisscholen in de buurt, Parlan, Rec.4., De Tender en ons richten op de mogelijkheden van het KCW;

tevens betrekken we de wijkagent en andere maatschappelijke instanties bij het traject.